Postgraduální doktorské studium

Základní informace o doktorském programu SOCIÁLNÍ PRÁCE (společný program FF UK a FHS UK)

Forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské

Počet přijatých na FF v minulém akademickém roce: 0

Počet přihlášených na FF v minulém akademickém roce: 0

Maximální počet přijímaných na FF pro prezenční formu: 3

Maximální počet přijímaných na FF pro kombinovanou formu: 2

Doba studia: 4 roky

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

Obsah a předmět přijímací zkoušky: 

  1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
  2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
  3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

 

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:

Oborová rada nepředepisuje konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům dává možnost individuální volby. Výhodou je návaznost na výzkumné projekty katedry (http://ksocp.ff.cuni.cz/cs/realizovane-projekty/)

 

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje na FF s garantem přijímacího řízení nebo se školitelem.

Garantem přijímacího řízení doktorského programu na FF je doc. PhDr. Oldřich Matoušek, kontakt: oldrich.matousek@ff.cuni.cz

Předsedkyně oborové rady je doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. (kontakt: havrdova@fhs.cuni.cz).

Charakteristika doktorského studijního oboru sociální práce:

Postgraduální obor Sociální práce připravuje špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří ovládají výzkumné metody a umějí vytvářet koncepce, strategie a evaluace rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce.

Studijní obor Sociální práce je realizován ve spolupráci dvou fakult, FF UK a FHS UK. Je určen pro absolventy různých oborů magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika. Studovat jej mohou též absolventi vysokoškolského studia příbuzných oborů, kteří mají zkušenosti s řešením sociálních problémů nebo s činností v sektoru sociálních služeb či sociální politiky a vykazují předpoklady k výzkumné a koncepční práci. Náplň studia a témata disertací vycházejí z oboru sociální práce a mají mezioborový přesah do oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, příp. trestní justice, ekonomie a zdravotnictví. Otevřenost programu pro mezinárodní spolupráci je zdůrazněna požadavkem jazykové kompetence uchazečů, účastí zahraničních odborníků v oborové radě a doporučeným studijním pobytem v zahraničí (nejlépe semestrálním).

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia ovládá výzkumné metody a jejich aplikaci v oblasti sociální práce, zejména aplikuje postupy vhodné ke komplexní analýze sociálních problémů, hodnocení sociálních intervencí, řízení komunitní péče a služeb a analýze obtížných životních a pracovních situací. Je schopen provádět výzkum, vytvářet koncepce a vzdělávat na vysokoškolské úrovni v oblasti sociální ochrany, teorie a metod sociální práce, příp. supervize, etiky, probace a mediace a dalších aplikačních oblastech využití sociální práce. Je schopen koordinovat koncepční a analytickou práci na řídících pracovních pozicích v institucích sociální ochrany, trestní justice, v organizacích neziskového sektoru i v soukromých podnicích, kde působí sociální práce.

Přijímací řízení

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

K přijímací zkoušce uchazeč přikládá s předstihem návrh svého výzkumného záměru, který chce realizovat během svého studia. Svůj záměr předem konzultuje s předpokládaným školitelem, o kterém rozhodne přijímací komise. Součástí přijímací zkoušky je rozprava nad předloženým výzkumným záměrem. Důležitým kritériem rozhodování o přijetí je kvalita teoretického a metodologického rozpracování výzkumného záměru uchazeče a předpoklady uchazeče pro výzkumnou činnost (např. dle dosavadní publikační činnosti uchazeče). Přijímací komise přihlíží též k relevanci tématu výzkumného záměru pro obor sociální práce a k dlouhodobému zaměření vědecké činnosti kateder/ fakult, a dále k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.

 

Přihláška

Přihlášku je třeba podat elektronicky do 30.4.2017 spolu s následujícími přílohami:

– téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného projektu vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia na fakultě, na které uchazeč podává přihlášku;

– stručný odborný životopis včetně publikační činnosti;

– seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace;

– ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)

 

Školitelé

Doporučujeme oslovit školitele v dostatečném předstihu a konzultovat s nimi záměr, příp. projekt disertace.

Seznam_školitelů_pro_obor_doktorského_studia_rev.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Postgraduální doktorské studium