Historie katedry

Na počátku katedry sociální práce stálo v roce 1990 pracoviště určené ke vzdělávání sociálních pracovníků na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako samostatné oddělení výchovy a vzdělávání dospělých s vlastním studijním programem, od školního roku 1992/93 se stalo samostatnou katedrou (dle sborníku konference s názvem První setkání absolventů katedry sociální práce, 2000). Do roku 2000 sídlila katedra v budově UK Celetná 20, v jediné oficiálně přidělené malé přednáškové místnosti a dvou malých administrativních místnůstkách,
poté přesídlila do areálu UK v Jinonicích.

U zrodu katedry stála PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., doc. PhDr. Pavel Hartl, PhDr. Irena Tomešová, Anežka Červenáková, PhDr. Alžběta Kučerová, PhDr. Zuzana Havrdová, doc. PhDr. Oldřich Matoušek. O nedlouho později se přidávají i PhDr. Eliška Freiová, prof. JUDr. Helena Válková, CSc., MUDr.Olga Dostálová, CSc., Ing. Petr Víšek, Mgr.Jana Klimentová, PhDr Pavla Kodymová, Ph.D,  PhDr. Kazimír Večerka, CSc., PhDr. Olga Havránková, Doc. Ing.Dalibor Holda, CSc. aj.
První vedoucí katedry sociální práce byla PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., od roku 2000 do roku 2009 vedl katedru doc. PhDr. Oldřich Matoušek a nyní od roku 2010 katedru vede  PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Katedra je specifická svým důrazem na sociální práci v trestní justici, na teorii sociální správy, na srovnávání systémů sociálního zabezpečení, na sociální ekonomii a management sociálních služeb, na způsoby práce s lidmi v akutním ohrožení, jedince ohrožené sociální exkluzí a na práci s ohroženými dětmi a mládeží a jejich rodinami.

Pedagogové přednášející na katedře vydali řadu oborových učebnic nebo se na jejich vzniku podíleli. Tvorba učebních textů je jedním ze stěžejních projektů katedry.
Mezi nejvýznamnější studijní texty učitelů katedry můžeme řadit:
Autorský kolektiv pod vedením Igora Tomeše.Vzdělávací standardy v sociální práci: pro středoškolský, vyšší odborný a vysokoškolský
stupeň vzdělání: program EU Phare: projekt GTAF II /WP/3/03-08 –
závěrečná zpráva. 1. vyd. Praha: Sociopress, 1997.
TOMEŠ, Igor, et al. Právo sociálního zabezpečení. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998.
TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001.
TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa, Portál, 2002.
TOMEŠ, Igor, KOLDI NSKÁ, Kristina. Sociální právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Portál, 2001.
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Portál, 2003.
MATOUŠEK, Ol., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ (eds). Sociální práce v praxi. Portál, 2005.
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Portál, 2003.
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Portál, 2003.
MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. Portál, 2007.
MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Univerzita Karlova v Praze, 2007.
VODÁČKOVÁ, D. a kol., Krizová intervence. Portál, 2002.

V roce 2005 byl studijní program rozdělen na bakalářský a navazující magisterský. Od roku 2009 nabízí katedra sociální práce  kombinovanou formu studia pro bakaláře. Od roku 2006 do 2008 studium a další programy katedry rozvíjel projekt Inovace studijního programu, který probíhal ve spolupráci a pod zastřešením CEKASu (Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách).

Úvod > Historie katedry