Projekt PROSO – Profesionalizace sociální práce

Hlavní výstupy projektu Profesionalizace sociální práce TAČR TLO 1000146 a jejich využití

  • Poprvé byla v ČR popsána celá oblast sociální práce na úrovni souboru aktuálních pracovních pozic na trhu práce. Ta má formu profesiogramů, které jsou průběžně doplňovány. Tím byla vytvořena veřejně databáze informací orientující jak zájemce o studium oboru, tak zájemce o pracovní uplatnění v oboru.
  • Popis pracovních činností a nároků na práci obsažený v profesiogramech vytvořil jeden z dosud chybějících vstupů, o který se mohou opírat vzdělavatelé na všech úrovních vzdělávání (VOŠ, vysoké školy, systém dalšího vzdělávání). Umožní také změnu vzdělávacího standardu, jímž se řídí prakticky všichni vzdělavatelé sociálních pracovníků v ČR. Diskuse o těchto změnách byla aktuálně zahájena na půdě Asociace vzdělavatelů v sociální práci s předpokladem, že první změny budou provedeny koncem roku 2021.
  • Státní správa (MPSV, MŠMT) získala v souboru profesiogramů podklad pro hodnocení všech typů vzdělávání, které svými stanovisky reguluje.
  • Stav profese a přípravy na profesi v ČR byl porovnán se stavem profese ve vybraných evropských zemích a v několika dalších tzv. vyspělých zemích. Bylo možné dovodit, která kritéria plné profesionality obor v ČR již naplňuje a která ještě nenaplňuje. Tím byl vytvořen podklad pro inovace jak v samoregulaci profese, tak pro formování profese připravovanou legislativní úpravou výkonu sociální práce. Pokud jde o samoregulaci profese, v současnosti se připravuje fúze dvou odborných společností, kterou organizuje zástupce Společnosti sociálních pracovníků působící v poradním sboru našeho projektu, který byl naším projektem inspirován.
  • Sociální pracovníci působící v oboru „v první linii“ mohou nyní porovnávat způsob své práce s klienty s kolegy, kteří v rámci projektu publikovali své kontrastní kazuistiky (případ s naplněným cílem a případ s nenaplněným cílem). Také tento soubor kontrastních kazuistik je, podobně jako soubor profesiogramů, průběžně rozšiřován a může se stát důležitým referenčním rámcem pro praktiky v budoucnu.
  • Publikační výstupy projektu (články, monografie) přispěly k reflexi oborové praxe v nadnárodním kontextu. Přinesly podněty pro teoretickou konceptualizaci oboru i pro oborový výzkum. Aktuálně se zpracovává materiál z fokusních skupin, který bude publikován v mezinárodním oborovém časopise. V plánu je minimálně ještě jedna publikace opřená o výsledky projektu v mezinárodním periodiku.
  • Na třech vysokých školách v ČR (UK, UHK, UPOL) v současnosti probíhá rekonstrukce magisterských vzdělávacích programů v oboru sociální práce, které směřují ke specializaci. Všechny tři školy se přitom explicitně opírají o výstupy našeho projektu.
  • I když to nebylo deklarovaným cílem projektu, projekt posílil kooperaci mezi vysokými školami v ČR, na nichž se obor vyučuje. Zahraniční experti s překvapením konstatovali, že je v ČR taková kooperace možná a využívaná. (V zahraničí je běžná rivalita mezi univerzitami v soutěži o grantové zdroje.)
  • I když to nebylo deklarovaným cílem projektu, podařilo se navázat přínosné mezinárodní kontakty, o nichž je možné předpokládat i pokračování do budoucna. Osvědčují se např. ve výše zmíněném projektu specializací na úrovni magisterských programů.
Úvod > Projekt PROSO – Profesionalizace sociální práce