Studijní plány

Studijní plán obsahuje povinné oborové předměty, jejich kód SIS, kreditové ohodnocení těchto předmětů, počet vyučovaných hodin, způsob atestace a případné prerekvizity (předmět, který musí být splněn před zapsáním jiného předmětu).

Uveřejněné studijní plány jsou závazné pro kontrolu plnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou a odpovídají kontrolám v SIS.

Bakalářské studium

Studijní plán bakalářského studia obsahuje i doporučený studijní plán.

Studijní plán najdete ke stažení zde:

Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2009-2016

Studijní plán Bc_SOCP_rok zahájení – 2017

Magisterské studium

Studijní plán navazujícího magisterského studia obsahuje povinně volitelné předměty, které spočívají ve volbě mezi jedním z pěti modulů, tedy volba čtvrtého předmětu, ze kterého student absolvuje státní závěrečnou zkoušku.
Při volbě státnicového modulu by měl mít student na paměti, aby jím zvolený modul korespondoval i s výběrem tématu diplomové práce a absolvované praxe.

Studijní plán najdete ke stažení zde:

Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2010-2016

Studijní plán NMgr_SOCP_rok zahájení – 2017

Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově v Praze probíhá v souladu se zněním zákona
č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK v Praze a jejích fakult.
Studenti doktorského studia mají individuální studijní plán, který sestavují ve spolupráci se školitelem tak, aby plán splňoval požadavky Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v PrazeOpatření děkana a oborového studijního plánu.

 

Pokyny ke čtení studijních plánů

  • Atestace „Z + Zk“ znamená, že Z i Zk plní student v témže semestru. Naopak „Z, Zk“ značí, že první atest plní student v ZS, druhý v LS.
  • Semestr výuky je třeba chápat jako typický, fakticky se předmět může konat i v jiném semestru, záleží na možnostech zajišťující součásti. Aktuální informace o semestru výuky jsou dostupné v SIS.
  • Je-li rozsah hodin uveden v jednom políčku společném pro ZS i LS, může se předmět střídavě konat v obou semestrech. Podrobnosti naleznete vždy v rozvrhu zajišťující základní součásti pro daný rok.
  • U povinně volitelných předmětů (PVP) jsou atestace a rozsahy hodin uváděny pouze tehdy, jsou-li pro všechny realizace daného PVP standardizované.
  • Rozpis konkrétních realizací s kódy se u PVP uvádí jen tehdy, je-li seznam těchto realizací pevně daný a neměnný.
  • Pokud daný PVP obsahuje rozpis podpředmětů bez kódů, znamená to, že každý z těchto podpředmětů lze opět plnit několika různými konkrétními realizacemi.
  • Konkrétní realizace PVP naleznete pro daný akademický rok v SIS (stačí při elektronickém zápise použít záložku „Zápis (studijní plán)“).
Úvod > Studium > Studijní plány