Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva

– úkoly řešené v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Karlově univerzitě (2012 – 2016)

Anotace:

Předmětem projektu je sociální kontext stárnutí obyvatelstva, resp. analýza sociálních důsledků stárnutí, výzkum měnících se potřeb populace a návrh změn v současných systémech sociální ochrany.
Plánovaným výstupem je vypracování podkladů k hodnocení potřeb jedinců, služeb a efektivity vynaložených prostředků, která přispěje k transformaci služeb a optimálnímu využití prostředků v sociálním sektoru.
Dílčí úkoly zahrnují analýzy v oblasti (a) hospicové péče a sociální práce s umírajícími a jejich rodinami; (b) zapojování osob předdůchodového věku a seniorů do místního veřejného života; (c) důsledků stárnutí obyvatelstva ve světle trestní politiky a aplikační praxe; (d) formálních a neformálních systémů péče se zaměřením na rodinu pečující o jedince s omezenou soběstačností; (e) sebevražednosti seniorů; (f) metod hodnocení v sociální práci.

Garant projektu

Igor Tomeš, Eva Dragomirecká

Řešitelé

interní pracovníci: PhDr. Dragomirecká Eva Ph.D., PhDr. Havránková Olga, JUDr. Hulmáková Jana Ph.D., PhDr. Kodymová Pavla Ph.D., PhDr. Kvirencová (Blabolová) Anna, PhDr. Šámalová Kateřina Ph.D., PhDr. Šťastná Jaroslava Ph.D., prof. JUDr. Tomeš Igor CSc., prof. JUDr. Válková Helena CSc., PhDr. Vodáčková Daniela, PhDr. Vojtíšek  Petr Ph.D.
externí pracovníci: PhDr. Matoušková Andrea, Mgr. Sedlárová Katarína PhD., PhDr. Suda Radek,

studenti
studenti PhD. :
PhDr.Bočková Lenka, Mgr.Dvořáková Andrea, Mgr.Holpuch Petr, PhDr. Pěnkava Pavel,
Mgr. Špejra Michal, PhDr. Zajacová Melanie,

studenti Mgr. a Bc studia: Flutková Kristýna, Grofová Renata, Maliňáková Barbora, Oslejová Denisa

Cíle projektu

Obecný záměr – rozšíření poznatků o změnách sociální struktury daných demografickým stárnutím

Aplikační cíl – přispět k transformaci sociálních služeb a optimálnímu využití prostředků v sociálním sektoru na základě evidence-based a practice-based poznatků

Vzdělávací cíle – zapojení pregraduálních a postgraduálních studentů a stážistů do výzkumu, využití výsledků ve výuce a při přípravě učebnic

Uskutečněné studie

sekundární analýzy dat (analýza dat MS ČR a Policejního prezídia ČR o kriminalitě a sankční politice vůči osobám 60+, komparační analýza stávajících podmínek poskytování hospicové péče v SR a ČR, analýza aktivizačních služeb v registrovaných domovech pro seniory, možnosti a limity integrované sociálně-zdravotní péče)

kvantitativní a kvalitativní šetření (postoje veřejnosti k paliativní péči, dvougenerační studie názorů na optimální péči o seniory, postoje veřejnosti k transformaci ústavní péče, případové komunitní studie, sebevražednost seniorů z pohledu pracovníků linek důvěry a rezidenčních zařízení pro seniory)

hodnocení služeb (výzkum hospiců v ČR, předpoklady poskytování paliativní péči v pobytových sociálních zařízeních pro seniory, metody hodnocení intervencí)

 Výsledky

Publikace důležité pro rozvoj oboru
Historie české sociální práce (Kodymová, 2013), Sociální právo České republiky (Tomeš, 2014), Když se řekne komunitní práce (Šťastná, 2016)

Publikace zaměřené na řešení aktuálních problémů
Rozvoj hospicové péče a její bariéry (Tomeš a kol., 2015)
Aktuální otázky vězeňství (Válková a kol., 2014), Zákon o obětech trestných činů (Gřivna, Šámal, Válková a kol., 2014)
 
Nová oblast zkoumání
Unikátní data o seniorské kriminalitě; 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Kriminalita stárnoucí populace a sankční politika uplatňovaná vůči seniorům v ČR (Hulmáková, 2014).

Legislativní činnost
Příprava  věcného záměru zákona o sociálních pracovnících včetně pořádání seminářů pro odbornou veřejnost o podobě profesního zákona a příprava zákona o obětech trestných činů.

Návazná výzkumná spolupráce
Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění (TAČR 2016-2017,  Buriánek, Katedra sociologie FF UK a  Hulmáková, Katedra sociální práce FF UK )

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory (GAČR 2016-2018,  Dragomirecká, FF UK a  Remr α  Jeřábek, FSV UK)

Seznam publikací projektu zde.

Úvod > Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva