Výzkumné zaměření

Stěžejní součástí činnosti katedry je rozvíjení výzkumných aktivit, na jejichž výsledcích se v podobě společných publikací, projektů a vzdělávacích akcí podílejí nejen členové katedry, ale již studenti a samozřejmě také doktorandi.

Studenti jsou již v průběhu bakalářského studia a dále pak studia magisterského systematicky vedeni k posilování svých kompetencí řešit výzkumné úkoly ve studovaném oboru, resp. v osvojování si základních strategií a principů, které se uplatňují při koncepci a řešení ucelených výzkumných projektů.

Aktuálně řešené projekty základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR), stejně jako institucionální rozvojový projekt Progres na období let 2017-21 (Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí) umožnují v tomto smyslu  více provazovat bakalářské, magisterské a doktorské práce s výzkumnou činností pedagogů. V procesu dosahování výzkumných výsledků tak dochází k prohlubování výzkumných kompetencí studentů v reálných výzkumných aktivitách.

Mezi předměty aktuálního výzkumného zájmu katedry patří témata, jako je:

  • profesionalizace sociální práce, modely vzdělávání v sociální práci a kvalifikační předpoklady pro výkon sociální práce;
  • hodnocení psychosociálních intervencí, multidisciplinární týmy v péči o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, péče o seniory – podpora pečujících rodin;
  • role probačního úředníka, sociální práce v trestní justici v oblasti pomoci obětem trestných činů;
  • intervence státu v zájmu dítěte během rozvodu, efektivní formy pomoci dítěti během rozvodového řízení, programy pro rizikovou mládež;
  • možnosti sociální a solidární ekonomiky v rozvoji místních komunit, role církve v místních komunitách, komunitní vzdělávání jako faktor sociální integrace a rozvoje místních komunit
  • další.

Potenciálem rozvoje další vědecké práce je jednoznačně akreditace doktorského studijního programu sociální práce. Přípravou a realizací doktorských výzkumných projektů totiž dochází k identifikaci nových předmětových témat, k jejichž řešení se adekvátně rozvíjí specificky oborová výzkumná metodologie.

Úvod > Věda a výzkum > Výzkumné zaměření