Odborné praxe

ODBORNÁ PRAXE NA BAKALÁŘSKÉM STUDIU
Odborná praxe a Kolokvium k odborné praxi I

(ASCK10001; ASCK10002; ASCK10003; ASCK10004)

Přednášející:  Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Garant: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Cílem odborné praxe v 1. ročníku studia je uvést studenta do praktické stránky sociální práce, rozšířit jeho povědomí o oblastech výkonu profese a cílových skupinách sociální práce a připravit studenta na výkon a výběr odborné praxe ve druhém a třetím ročníku studia tak, aby přispívala k naplnění vzdělávacích cílů studia.

Supervidovaná odborná praxe II

(ASCK100111; ASCK100112)

Garant odborné praxe: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Supervizor odborné praxe: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Supervidovaná odborná praxe III 

(ASCK100113; ASCK100114)

Garant odborné praxe: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

Supervizor odborné praxe: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Cílem supervidované odborné praxe ve 2. a 3. ročníku studia je nabídnout studentům bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a zážitků z odborné praxe a pro jejich reflexi, propojování teoretických poznatků ze studia s praktickými zkušenostmi, formulování zakázky vůči supervizi a využívání supervize jako nástroje reflexe. Nedílnou součástí předmětu je posilování profesní identity studenta, schopnosti reflektovat sebe sama a své zkušenosti a zamýšlet se nad svým osobním i profesním rozvojem.

SUPERVIDOVANÁ ODBORNÁ PRAXE NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

(ASC51P223; ASC51P224; ASC51P225; ASC51P226)

Garant odborné praxe: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Supervizor odborné praxe pro 1. roč. NMgr. PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Spervizor odborné praxe pro 2. roč. NMgr. PhDr. Iva Štetovská, Ph.D.

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v organizacích sociálních služeb a podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti. Dále pak umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem, a aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací.

Dalším cílem celého dvouletého procesu praxí je stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí. Nedílnou součástí předmětu je supervize praxí, která je zaměřena na podporu profesionálního růstu studentů.

Bližší informace a příslušné materiály naleznete v SIS u jednotlivých sylabů.

Úvod > Studium > Odborné praxe