Postgraduální doktorské studium

V akademickém roce 2018/2019 otevíráme:
prezenční a kombinované studium doktorského programu Sociální práce 
(společný program FF UK a FHS UK).

Informace o podmínkách přijímacího řízení

Přihlášku je třeba podat spolu s následujícími přílohami:

  • téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného projektu vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia na fakultě, na které uchazeč podává přihlášku;
  • stručný odborný životopis včetně publikační činnosti;
  • seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace;
  • ostatní doklady hodné zřetele (např. doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)

Oborové přijímací zkoušky

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

K přijímací zkoušce uchazeč přikládá s předstihem návrh svého výzkumného záměru, který chce realizovat během svého studia. Svůj záměr předem konzultuje s předpokládaným školitelem, o kterém rozhodne přijímací komise. Součástí přijímací zkoušky je rozprava nad předloženým výzkumným záměrem. Důležitým kritériem rozhodování o přijetí je kvalita teoretického a metodologického rozpracování výzkumného záměru uchazeče a předpoklady uchazeče pro výzkumnou činnost (např. dle dosavadní publikační činnosti uchazeče). Přijímací komise přihlíží též k relevanci tématu výzkumného záměru pro obor sociální práce a k dlouhodobému zaměření vědecké činnosti kateder/ fakult, a dále k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.“

  • přijímací zkouška: jednokolová
  • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese http://prijimacky.ff.cuni.cz/.
Oborové podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium naleznete v těchto odkazech: 
prezenční forma – https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=19839
kombinovaná forma – https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=19840

Charakteristika doktorského studijního oboru sociální práce:

Doba studia: 4 roky

Postgraduální obor Sociální práce připravuje špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří ovládají výzkumné metody a umějí vytvářet koncepce, strategie a evaluace rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce.

Studijní obor Sociální práce je realizován ve spolupráci dvou fakult, FF UK a FHS UK. Je určen pro absolventy různých oborů magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika. Studovat jej mohou též absolventi vysokoškolského studia příbuzných oborů, kteří mají zkušenosti s řešením sociálních problémů nebo s činností v sektoru sociálních služeb či sociální politiky a vykazují předpoklady k výzkumné a koncepční práci. Náplň studia a témata disertací vycházejí z oboru sociální práce a mají mezioborový přesah do oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, příp. trestní justice, ekonomie a zdravotnictví. Otevřenost programu pro mezinárodní spolupráci je zdůrazněna požadavkem jazykové kompetence uchazečů, účastí zahraničních odborníků v oborové radě a doporučeným studijním pobytem v zahraničí (nejlépe semestrálním).

Školitelé

Doporučujeme oslovit školitele v dostatečném předstihu a konzultovat s nimi záměr, příp. projekt disertace.

Seznam_školitelů_pro_obor_doktorského_studia_rev.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Postgraduální doktorské studium