Postgraduální doktorské studium

V akademickém roce 2024/2025 se přijímací řízení neotevírá.

Charakteristika doktorského studijního oboru sociální práce:

Doba studia: 4 roky

Postgraduální obor Sociální práce připravuje špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří ovládají výzkumné metody a umějí vytvářet koncepce, strategie a evaluace rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce.

Studijní obor Sociální práce je realizován ve spolupráci dvou fakult, FF UK a FHS UK. Je určen pro absolventy různých oborů magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika. Studovat jej mohou též absolventi vysokoškolského studia příbuzných oborů, kteří mají zkušenosti s řešením sociálních problémů nebo s činností v sektoru sociálních služeb či sociální politiky a vykazují předpoklady k výzkumné a koncepční práci. Náplň studia a témata disertací vycházejí z oboru sociální práce a mají mezioborový přesah do oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, příp. trestní justice, ekonomie a zdravotnictví. Otevřenost programu pro mezinárodní spolupráci je zdůrazněna požadavkem jazykové kompetence uchazečů, účastí zahraničních odborníků v oborové radě a doporučeným studijním pobytem v zahraničí (nejlépe semestrálním).

Školitelé

Doporučujeme oslovit školitele v dostatečném předstihu a konzultovat s nimi záměr, příp. projekt disertace.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Postgraduální doktorské studium