Uplatnění absolventů

Profil absolventa

Bakalářské studium

Absolvent studia je způsobilý:

(a) provádět činnosti sociální práce s využitím vhodných metod sociální práce;
(b) rozpoznávat a analyzovat vlivy vyvolávající sociální problémy;
(c) spolu s klienty identifikovat jejich potřeby, zdroje a plánovat postup k obnovení nebo posílení jejich psychosociálního fungování;
(d) obhajovat zájmy klientů vůči jiným subjektům;
(e) koncipovat a provést základní výzkumné šetření v oboru své činnosti.

Magisterské studium

Absolvent studia je způsobilý provádět:

(a) činnosti sociální práce s využitím pokročilých metod sociální práce;
(b) sociální analýzy a koncepční činnosti, spočívají v rozboru hromadně se vyskytujících sociálních situací a vytvářet sociální koncepce k jejich řešení, zejména tvorbou sociálních programů a plánů (sociální plánování);
(c) řízení sociálních institucí a týmů, zabývajících se sociální prací (sociální management);
(d) sociální výzkum, spočívající ve vyhodnocování potřeb klientů a účinnosti služeb i sociálně politických a správních opatření;
(e) vědeckou činnost, směřující k rozvoji teorie a metodologie praxe.

Doktorské studium

Absolvent doktorského studia:

(a) ovládá výzkumné metody a jejich aplikaci v oblasti sociální práce,
(b) je schopen aplikovat postupy vhodné ke komplexní analýze sociálních problémů, řízení komunitní péče a služeb a analýze obtížných životních a pracovních situací;
(c) je schopen provádět výzkum, vytvářet koncepce a vzdělávat na vysokoškolské úrovni v oblasti sociální ochrany, teorie a metod sociální práce, příp. supervize, etiky, probace a mediace v oblasti trestní justice a dalších aplikačních oblastech sociální práce;
(d) je schopen koordinovat koncepční a analytickou práci na řídících pracovních pozicích v institucích sociální ochrany (resort MPSV, MS, MZ a další).

Možnosti uplatnění absolventů

Naši absolventi mají širokou možnost uplatnění na pracovním trhu. Segment trhu práce, pro který jsou naši absolventi kvalifikováni, se bude v nejbližších letech ještě dále rozrůstat.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent obou stupňů studia připraven, dalších možností jeho uplatnění a charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání:

 • veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské obecní) správy v soustavě
  • Ministerstva práce a sociálních věcí
  • Ministerstva vnitra
  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Ministerstva spravedlnosti
 • soukromoprávní instituce povahy
  • ziskové
  • neziskové (spolky, obecné prospěšné společnosti, církevní, nadační a jiné nestátní organizace)

 

Úvod > Uchazeč > Uplatnění absolventů