Uplatnění absolventů

Možnosti uplatnění absolventů

Naši absolventi mají širokou možnost uplatnění na pracovním trhu. Segment trhu práce, pro který jsou naši absolventi kvalifikováni, se bude v nejbližších letech ještě dále rozrůstat.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent obou stupňů studia připraven, dalších možností jeho uplatnění a charakteristika zaměstnavatelů, u kterých bude moci uplatnit získané vzdělání:

 • veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské obecní) správy v soustavě
  • Ministerstva práce a sociálních věcí
  • Ministerstva vnitra
  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Ministerstva spravedlnosti
 • soukromoprávní instituce povahy
  • ziskové
  • neziskové (spolky, obecné prospěšné společnosti, církevní, nadační a jiné nestátní organizace)

Na místech sociálních pracovníků vykonávají absolventi:

 • sociální terapii,
 • sociální poradenství
 • obhajování zájmů klienta
 • sociální kontrolu a dohled (např. v rámci probační a mediační služby),sociální provázení a sociální výchovu,
 • administrativní práce (sociální správa, poskytování dávek),

Absolventi magisterského studia jsou kromě výše uvedeného schopni provádět:

 • sociální analýzu,
 • koncepční činnost (sociální plánování),
 • řízení sociální práce (sociální management),
 • rozvíjet teorii a metodologii (sociální výzkum)

Profil absolventa

Obecně získá absolvent KSP následující kompetence:

 • KOMUNIKOVAT – angažovat se, a to jak s lidmi, tak s organizacemi, aby mohl pracovat v zájmu dětí, dospělých, rodin, či skupin, které jsou v nouzi či ohroženy;
 • POSUZOVAT –  plánovat, hodnotit životní situací lidí, rodin či skupin, aby mohl navrhovat postupy řešící či zmírňující jejich problémy;
 • PODPOROVAT – pomáhat k soběstačnosti, aby ti, s nimiž pracuje, využívali především své vlastní schopnosti a dovednosti, hájili své zájmy, svá práva, přebírali odpovědnost za svůj osud a byli schopni dosahovat potřebných změn;
 • ZASAHOVAT – poskytovat služby, které zajistí přiměřenou míru podpory, péče, ochrany a kontroly;
 • PRACOVAT v organizaci, tj. být schopen týmové spolupráce;
 • ROZVÍJET dál svoje pracovní kompetence, tj. hodnotit efektivitu své činnosti, reflektovat ji, dále se vzdělávat.

Absolvent KSP:

 • zná ekonomická pravidla a správní postupy související s poskytováním davek v soustavách sociální ochrany;
 • zná právní předpisy související s výkonem sociální práce a umí je používat;
 • zná postupy komplexního posouzení sociální situace klientů a umí je používat;
 • zná metody sociální prevence včetně depistáže a umí je používat;
 • má znalosti potřebné pro poskytování sociální pomoci (sociálního poradenství, terapie, tréninku, organizování, vyjednávání, zastupování) a umí je používat;
 • umí využívat postupů reflektivní praxe;
 • zná etický kodex sociálních pracovníků a usiluje o jeho dodržování;
 • umí plánovat v sociální oblasti;
 • má předpoklady pro vykonávání supervize;
 • má základní znalosti ekonomie, teorie řízení a právních norem potřebných k řízení, umí řídit tým spolupracovníků;
 • má základní znalosti ze sociologie, psychologie a statistiky potřebné k provádění operativního výzkumu;
 • má dovednosti pro vyjednávání s institucemi pro vytváření sociálních sítí;
 • má potřebné pedagogické znalosti pro své působení ve vzdělávání.

 

Úvod > Uchazeč > Uplatnění absolventů