Magisterské studium

V akademickém roce 2020/2021 otevíráme:
prezenční studium magisterského programu Sociální politika a sociální práce.

Termíny pro magisterské studium

Den otevřených dveří: sobota 11. 1. 2019 
Prezentace ze dne otevřených dveří: DOD_2020_KSOCP_fin

Termín podání přihlášek do přijímacího řízení: 31. 3. 2020

Oborové přijímací zkoušky:

Písemné a ústní kolo přijímacích zkoušek bude v období  8. 6. – 15. 7. 2020  (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném)

 • přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete na adrese https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.
Oborové podmínky přijímacího řízení pro magisterské studium naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22807.

Popis přijímací zkoušky:

 • posouzení zaslaných materiálů

1. strukturované resumé bakalářské práce (max. 70 bodů) a 

2. motivační dopis (max. 30 bodů).

Náležitosti jednotlivých částí a kritéria hodnocení:

1. Strukturované resumé dokončené či rozpracované bakalářské práce (v rozsahu max. 3 normostrany) musí obsahovat následující položky: název práce, cíl práce, osnova teoretické části práce, výzkumná otázka/y a hypotézy, výzkumné metody a techniky, výzkumný soubor, očekávané/dosažené výsledky, použité zdroje.

Kritéria hodnocení:

 • jednoznačně formulované a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 70–55 bodů;
 • spíše jednoznačně formulované a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelné: 54–40 bodů;
 • nejednoznačně formulované a málo přesvědčivé, pouze základní orientace v předmětu práce: 39–25 bodů;
 • ve všech ohledech nedostatečné, bez jakékoliv orientace v předmětném problému: 24–1 bodů;
 • nedodání: 0 bodů.

2. Motivační dopis (v rozsahu max. 2 normostrany).

Kritéria hodnocení:

 • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia sociální práce na FF UK: 30–21 bodů;
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia sociální práce na FF UK: 20–11 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia sociální práce na FF UK: 10–1 bodů;
 • nedodání: 0 bodů.

Uchazeči zašlou resumé bakalářské práce a motivační dopis do 15. 6. 2020 23:59:59 hod. na e-mailovou adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. V předmětu e-mailu uvedou „Podklady přijímacího řízení“.

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 22. 7. 2020.

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura

Oborové prameny

 • Tomeš I. : Sociální správa
 • Matoušek O. a kol. : Sociální služby
 • Matoušek O. a kol.: Základy sociální práce
 • Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P (Eds.).: Sociální práce v praxi
 • Matoušek O a kol..: Metody a řízení sociální práce
 • Matoušek O.: Encyklopedie sociální práce
 • Koldinská K.: Sociální právo
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Jeden pramen týkající se sociální práce se specifickou cílovou populací

Příklad otázek písemného testu

 • Knihu „Sociologie“ napsal
 1. Foucault
 2. Lévi-Strauss
 3. Lévinas
 4. Giddens
 • Fenoménem šikanování v kolektivech dospívajících se dlouhodobě v ČR zabývá
 1. Baláž
 2. Slowik
 3. Kolář
 4. Skovajsa
 • Platný český zákon o sociálních službách neobsahuje jako kategorii
 1. služby sociální péče
 2. služby sociální intervence
 3. sociální poradenství
 4. služby sociální prevence
 • Zhruba kolik zaměstnanců má v ČR Úřad práce v současnosti?
 1. 500
 2. 1800
 3. 2900
 4. 10 000
 • Organizace Život 90 má jako cílovou skupinu
 1. Propuštěné vězně
 2. Seniory
 3. Děti ohrožené domácím násilím
 4. Nezletilé matky
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Magisterské studium