Rigorózní řízení

Rigorózní zkoušku na katedře SOCP FF UK v Praze mohou konat pouze absolventi jednooborového magisterského studia sociální práce.

Otázky k rigorózní zkoušce

Otázky k rigorózní zkoušce z teorií a metod sociální práce

Otázky k rigorózní zkoušce ze sociální politiky

Postup v rigorózním řízení

 • na katedru je nutné předem zaslat:
  • kopii magisterského diplomu,
  • anotaci diplomové práce a kopie posudků vedoucího práce i oponenta,
  • podrobný projekt rigorózní práce (cíl práce, osnova, metodika výzkumu, literatura)
 • pověřený člen katedry jako garant příslušného okruhu RP s uchazečem projedná do dvou měsíců od obdržení kompletní dokumentace navržené téma a předpoklady  pro jeho úspěšné zvládnutí
 • dvakrát ročně, vždy v dubnu a v listopadu, posoudí rigorózní komise výsledky uskutečněných projednání a rozhodne, kteří zájemci získají ze strany katedry odbornou podporu při zpracování svých RP
 • poté, co odborný garant rigorózního řízení podepíše projekt rigorózní práce a pověří příslušného člena katedry její odbornou podporou, může uchazeč podle pokynů uvedených na webových stránkách FF UK podat přihlášku do rigorózního řízení.

Vypsané okruhy rigorózních prací

 • Teorie a metody sociální práce
 • Teorie a metodologie sociální politiky a správy
 • Sociální gerontologie
 • Sociální souvislosti krizových dějů
 • Sociální práce v trestní justici
 • Sociální práce s rodinou a s dětmi

Kontaktní osoba pro rigorózní řízení

Dana Myšková
e-mail:dana.myskova@ff.cuni.cz 

Celé znění Interní směrnice k rigoróznímu řízení na katedře SOCP FF UK naleznete zde: Interní směrnice k rig. řízení – KSOCP 2018.

Úvod > Studium > Rigorózní řízení