Bakalářské studium

V akademickém roce 2024/2025 otevíráme:
prezenční studium bakalářského programu Sociální politika a sociální práce.

Přijímací řízení se bude z důvodu probíhajícího akreditačního řízení realizovat v dodatečném termínu srpen/září 2024.

Termín pro podání přihlášek na dodatečný termín přijímacího řízení bude včas uveřejněn na webu FF UK viz https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Termíny pro bakalářské studium

Den otevřených dveří: proběhne v sobotu 24. 2. 2024, prezentované informace naleznete ZDE

Vzhledem k reakreditaci Bc. studia sociální práce proběhne dodatečné přijímací řízení v termínu 26. – 30. srpna 2024, náhradní termín poté 2. – 4. září 2024.

Termín podání přihlášek do dodatečného přijímacího řízení: do 12. srpna 2024

Oborové přijímací zkoušky:

Informace o konkrétním datu, hodině a místě přijímací zkoušky budou zveřejněny v Informačním systému nejpozději 30 dní před konáním zkoušky.

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • prominutí zkoušky: NELZE

Obecné informace o přijímacím řízení (Filozofická fakulta UK) naleznete ZDE.

Obecné informace o studijním programu Sociální práce naleznete ZDE.

Popis přijímací zkoušky:

 • písemná zkouška (doba trvání: 40 minut)
  • test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 100 bodů).

Případné dotazy můžete směřovat na následující adresy:

Doporučená literatura a příklady otázek písemné části přijímacího řízení

 • I.Tomeš: Sociální správa
 • Matoušek a kol.: Encyklopedie sociální práce
 • Hayesová: Základy sociální psychologie
 • Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese
 • Matoušek a kol.: Základy sociální práce

Příklad otázek písemného testu

Písmeno představující správnou odpověď vepište do záznamového archu. Ze čtyř nabízených možností je správně jedna odpověď.

 1. Mezi významné teoretiky sociální práce v ČR nepatří:

a. Navrátil

b. Musil

c. Chytil

d. Trousil

 1. Vyberte správné vymezení účelu paliativní péče:

a. poskytnout podporu rodinám, do kterých se narodilo dítě se smyslovým postižením

b. poskytnout asistenci seniorům se sníženou soběstačností při výkonu každodenních činností

c. zajišťovat podmínky pro důstojný život po propuštění z výkonu trestu

d. poskytnout podporu směřující k dosažení maximální kvality života u těžce nemocných pacientů a jejich rodin

 1. Alzheimerova nemoc je formou:

a. neurózy

b. bipolární poruchy

c. schizofrenie

d. demence

 1. Mezi organizace, které jsou zaměřené na podporu lidi bez domova v ČR, nepatří:

a. Naděje

b. Armáda spásy

c. RIAPS

d. Nový Prostor

 1. Vyberte vlastnost, která neplatí pro český systém všeobecného zdravotního pojištění:

a. vícezdrojové financování

b. svobodná volba pojistitele

c. nepovinný charakter

d. solidarita

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení > Bakalářské studium