Výsledky naší činnosti

Mezi významné úspěchy výzkumné činnosti katedry řadíme:

  1. vydávání odborného periodika – pracoviště vydává od r. 2010 časopis Fórum sociální práce (Social Work Forum), zařazený Radou pro výzkum, vývoj a inovace na seznam recenzovaných periodik
  2. pořádání odborných konferencí a seminářů – samostatně („Perspektivy sociální práce“, 2010 a „Reflexe směřování katedry sociální práce“, 2016) nebo ve spolupráci s ostatními univerzitami („Dny sociální práce“ s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 2011, 2012, „Social services – a pillar of European society“ s Pedagogickou univerzitou v Lodži, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Katolickou univerzitou v Ružomberoku a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře), mezinárodní seminář k výročí 80ti let od zavedení případové sociální práce v ČR ve spolupráci s MPSV ČR, Asociací občanských poraden ČR, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzitou Komenského v Bratislavě
  3. zapojení do přípravy legislativy – příprava zákona o sociálních pracovnících včetně pořádání seminářů pro odbornou veřejnost o podobě profesního zákona, podíl na přípravě již přijatých zákonů – např. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákon č. 40/ 2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 218/ 2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a příprava zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě a další
  4. vznik a rozvoj nových oborových specializací – především sociální práce v trestní justici, resp. probace a mediace – vzdělávací obsah vypracovala prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a spolu se studenty založila Sdružení pro probaci a mediaci zavádějící tuto specializaci sociální práce do praxe; další rozvíjenou specializací je sociální práce s lidmi se závažným duševním onemocněním
  5. příprava oborových učebnic a monografií – práce na základních učebních textech, které jsou v opakovaných vydáních široce využívány pro výuku, byla završena vydáním Encyklopedie sociální práce (Matoušek a kol., 2013), kolektivním dílem 85 autorů z českých a moravských univerzit
  6. V rámci projektu TAČR pod vedením Doc. Oldřicha Matouška byl vytvořen podrobný přehled naprosté většiny pracovních pozic, kam mohou jít studenti na praxi a kde mohou během studia nebo po studiu pracovat. Odkaz na něj je zde: https://socialniprace.cz/profesiogramy/

 

Publikace

Základní oborové učebnice a monografie
Vzdělávací standardy v sociální práci (Tomeš a kol., 1997), Sociální politika (Tomeš, 1996, 2001), Základy sociální práce (Matoušek a kol., 2001, 2007, 2012), Sociální správa: úvod do teorie a praxe (Tomeš a kol., 2002, 2009), Metody a řízení sociální práce (Matoušek a kol., 2003, 2008, 2013), Sociální práce v praxi (Matoušek, Kodymová, Koláčková a kol., 2005, 2010), Sociální služby (Matoušek a kol., 2007, 2011), Krizová intervence (Vodáčková a kol., 2002, 2007, 2012), Sociální právo Evropské unie (Tomeš, Koldinská, 2003) a Slovník sociální práce (Matoušek, 2003, 2008).

 Současné práce důležité pro obor
Sociální právo České republiky (Tomeš, 2014, 2016), Historie české sociální práce (Kodymová, 2013), Základy kriminologie a trestní politiky (Válková, 2012), Obory sociální politiky (Tomeš, 2011), Úvod do teorie a metodologie sociální politiky (Tomeš, 2010).

Nová témata v sociální práci
Rozvoj hospicové péče a její bariéry (Tomeš a kol., 2015), Děti a rodiče v rozvodu (Matoušek a kol., 2015),  Psychiatrie pro sociální pracovníky (Probstová, Pěč, 2014), Aktuální otázky vězeňství (Válková a kol., 2014), Zákon o obětech trestných činů (Gřivna, Šámal, Válková a kol., 2014), Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: v kontextu plánování péče (Matoušek, Pazlarová, 2014), Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže (Matoušek, Matoušková, 2011), Šance na vysokoškolské vzdělání osob se zdravotním postižením (Šámalová, 2016)

Úvod > Věda a výzkum > Výsledky naší činnosti