Spolupráce s externími subjekty

Tým pracovníků katedry sociální práce je v pravidelném kontaktu s výzkumnými organizacemi, institucemi veřejné správy, nestátními neziskovými organizacemi a soukromými firmami, pro něž nejen vzdělává experty v oblasti sociální práce a sociální politiky, ale je také partnerem v řešení dlouhodobých výzkumných úkolů a vědeckých projektů.

Ve spolupráci s těmito subjekty katedra vypracovává analýzy, expertízy, odborná stanoviska, metodické postupy a poskytuje odborné konzultace, semináře, workshopy a jiná školení v následujících oblastech:

 • projektování a plánování sociální politiky obcí a krajů;
 • řízení neziskových organizací, sociálních podniků a organizací poskytující sociální služby, supervize v organizacích poskytujících sociální služby;
 • sociální práce v trestní justici, probace a mediace;
 • sociální práce v oblasti zdravotního postižení;
 • práce s rizikovou mládeží a rodinami, otázky náhradní rodinné péče a sociálně právní ochrany dětí a mládeže;
 • psychosociální pomoc a krizová intervence;
 • reformy ústavní péče a rozvoj terénních služeb (transformace psychiatrické péče, sociálních ústavů a ústavních zařízení pro děti);
 • výzkum v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče (integrace formálních a neformálních systémů péče se zaměřením na rodinu pečující o jedince s omezenou soběstačností, model paliativní péče v systému sociálních služeb, předpoklady zapojování osob předdůchodového věku a seniorů do místního veřejného života, sebevražednost seniorů);
 • historický výzkum;
 • service research, hodnocení psychosociálních intervencí, programů a služeb, měření kvality života;
 • další.
Úvod > Věda a výzkum > Spolupráce s externími subjekty