Přípravné kurzy

Díky přípravnému kurzu získáte užitečné informace k přijímacímu řízení, získáte možnost seznámit se s pedagogy katedry a především s nimi probrat základní okruhy, na které je zaměřená samotná přijímací zkouška. Nabízíme kurz jak pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu, tak pro uchazeče o studium navazujícího magisterského programu (viz níže).

Neváhejte a zvyšte své šance na přijetí.

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přípravný kurs je určený pro zájemce o studium bakalářského studijního oboru sociální práce na Katedře sociální práce FF UK

Termín kurzu: čtvrtek 16.3.2023
Délka trvání kurzu: celodenní
Formát kurzu: on-line (MS Teams)
Forma zakončení: certifikát katedry
Předpokládaný počet posluchačů: 25
Minimální počet posluchačů pro konání kurzu: 10
Získaná kvalifikace: žádná
Cena vzdělávacího programu: 1700 Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: 17.2.2023

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

9:00 – 11:00 – Sociologie v kontextu oboru sociální práce 

11:10 – 13:10 – Úvod do psychologie 

13:10 – 14:10 – pauza 

14:10 – 16:10 – Úvod do sociální práce a sociální spravedlnosti

16:20 – 18:20 – Úvod do metod sociální práce

TÉMATA KURZU:

1. Úvod do sociální práce a sociální spravedlnosti

(PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.)
Přehled hodnot sociální práce, etiky, oblastí praxe a problémových oblastí.

2. Úvod do metod sociální práce

(Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.)
Metody sociální práce jsou postupy směřující k sociální změně jednotlivce, skupiny nebo komunity v situaci jejich znevýhodnění nebo kolize s prostředím či se společností.
Introduction to Social Work Methods

Methods of social work practices are conducive to social change individuals, groups or communities in a situation of disadvantage or collision with the environment or with the company.

3. Sociologie v kontextu oboru sociální práce

(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.)
Středem pozornosti je sociální fungování jedinců a skupin ve společnosti. Bude poukázáno na sociologické teorie a výzkumy, které se staly stálou součástí a východiskem sociální práce, především pak v oblasti sociálních nerovností, marginalizace, sociální reprodukce a sociální změny.
Sociology in the context of social work

The focus is social functioning of individuals and groups in society.  It will be pointed atsociological theorie and research, which have become a permanent part of starting a social work, especially in the areas of social inequalities, marginalization, social reproduction and social change.

4. Úvod do psychologie

(PhDr. Olga Havránková, Ph.D.)
Znalost psychologie – vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.
Introduction to the psychology

The knowledge of psychology – developmental, psychology of personality, social psychology is the condition of social work. The subject brings possibilities, how connect teoretical knowledges with practical skills.

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přípravný kurs je určený pro zájemce o studium navazujícího magisterského studijního oboru sociální práce na Katedře sociální práce FF UK

Termín kurzu: čtvrtek 30.3.2023
Délka trvání kurzu: celodenní
Formát kurzu: online (MS Teams)
Forma zakončení: certifikát katedry
Předpokládaný počet posluchačů: 25
Minimální počet posluchačů pro konání kurzu: 10
Získaná kvalifikace: žádná
Cena vzdělávacího programu:1700 Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: 17.2.2023

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

9:00 – 11:00 – Psychologie v kontextu oboru sociální práce

11:10 – 13:10 – Sociální práce a sociální spravedlnost 

13:10 – 14:10 – pauza 

14:10 – 16:10 – Přehled metod sociální práce

16:20 – 18:20 – Komunitní práce a sociální podnikání

TÉMATA KURZU:

1. Sociální práce a sociální spravedlnost

(PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.)
Přehled hodnot sociální práce, etiky, oblastí praxe a problémových oblastí.

2. Přehled metod sociální práce

(doc. PaedDr. Tatiana Matulayvé, Ph.D.)

Jsou postupy vycházející z vědeckého poznání a zkušeností z praxe sociální práce, zaměřené na cílový subjekt, jeho aktuální situaci a vztahový kontext. Podporují jedince, skupiny či komunity ve směřování k jejich osobnímu blahu.
Overview of Methods of Social Work
Procedures are based on scientific knowledge and experience of social work practice, focusing on the target entity, its current situation and interpersonal context. They supports individuals, groups or communities that were heading to their personal well-being.

3. Komunitní práce a sociální podnikání 

(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.)
Součástí metod sociální práce je práce komunitní, k níž se v poslední dekádě připojil soubor postupů sociálního podnikání. Oba tematické okruhy spojuje snaha o vytváření kvalitního společenského prostředí pro různé skupiny obyvatelstva v lokalitách. V oboru sociální práce jde o hodnoty sociálního začleňování marginalizovaných skupin a podporu občanské participace na věcech veřejných.

Community work and social enterpreneurship.
Part of the methods of social work is the community work which has been complemented by a set of processes of social entrepreneurship in the last decade. Both topics joins the effort to create high-quality social environment for different population groups in the localities. In the field of social work, there is the emphasis on values related to the social inclusion of marginalized groups and those which promote citizen participation in public affairs.

4. Psychologie v kontextu oboru sociální práce

(PhDr. Olga Havránková, Ph.D.)
Znalost psychologie – vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Psychology in the context of social work
The knowledge of psychology – developmental, psychology of personality, social psychology is the condition of social work. The subject brings possibilities, how connect teoretical knowledges with practical skills

 

Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy