Přípravné kurzy

Díky přípravnému kurzu získáte užitečné informace k přijímacímu řízení, získáte možnost seznámit se s pedagogy katedry a především s nimi probrat základní okruhy, na které je zaměřená samotná přijímací zkouška. Kurz je určen pro zájemce o studium bakalářského studijního prgramu.

Neváhejte a zvyšte své šance na přijetí.

Termín kurzu: 22.4. (čtvrtek)
Délka trvání kurzu: jeden den, celkem 9 hodin  (9:00 – 18:30 hod.)
Formát kurzu: online
Forma zakončení: certifikát katedry
Předpokládaný počet posluchačů: 25
Minimální počet posluchačů pro konání kurzu: 10
Získaná kvalifikace: žádná
Cena vzdělávacího programu: 1210,- Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: do 30.3. 2021

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku s kódem kurzu 960194 e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

 

TÉMATA A ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU

9:00 – 11:00 – Úvod do metod sociální práce
(PhDr. Olga Havránková, Ph.D.)

  (ZOOM meetings)

Metody sociální práce jsou postupy směřující k sociální změně jednotlivce, skupiny nebo komunity v situaci jejich znevýhodnění nebo kolize s prostředím či se společností.

Introduction to Social Work Methods

Methods of social work practices are conducive to social change of individuals, groups, or communities in a situation of disadvantage or collision with the environment or with the society.

11:05 – 13:05 – Sociologie v kontextu oboru sociální práce
(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.)

   (ZOOM meetings)

Středem pozornosti je sociální fungování jedinců a skupin ve společnosti. Bude poukázáno na sociologické teorie a výzkumy, které se staly stálou součástí a východiskem sociální práce, především pak v oblasti sociálních nerovností, marginalizace, sociální reprodukce a sociální změny.

Sociology in the context of social work

The focus is on the social functioning of individuals and groups in society.  It will be pointed at sociological theories and research, which have become a permanent part of social work, especially in the areas of social inequalities, marginalization, social reproduction, and social change.

14:15 – 16:15 – Stručný přehled hlavních teorií sociální práce
(doc. PhDr. Oldřich Matoušek)

   (Skype)

Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století.

A concise survey of Social Work theories

The lecture will deal with several principal theories that are used in social work and in other helping professions. The theories were proposed during 20. century.

16:30 – 18:30 – Úvod do psychologie
(PhDr. Daniela Vodáčková)

   (ZOOM meetings)

Znalost psychologie – vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Introduction to the psychology

The knowledge of psychology – developmental, psychology of personality, social psychology – is one of the conditions of social work. The subject brings possibilities, how to connect theoretical knowledge with practical skills.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předměty Teorie sociální práce, Sociální práce s rodinou a Sociální služby.

Je absolventem FF UK Praha Jednooborová psychologie (doktorát 1971, atestace z klinické psychologie 1988). Působil jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria. V roce 1991 spolu s PhDr. J. Šiklovou založil katedru sociální práce FF UK, kterou vedl od roku 2000 do roku 2009. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. Je spoluzakladatelem neziskové organizace – Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA. Působí jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby. Je konzultantem a garantem programů s o.s. Člověk hledá člověka na projektech věnovaných ohroženým dětem a rodinám. Současný odborný zájem: Ohrožené děti, riziková mládež; rodina; duševní zdraví; dějiny, teorie a světonázorové základy sociální práce; systémy sociálních služeb.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Úvod do sociologie.

Je absolventkou FF UK Praha, obor filozofie, postgraduálního studia na London University. Působila v Ústavu pro výzkum kultury, v Prognostickém ústavu ČSAV, na Katedře sociologie Central European University Praha, v Nadaci Open Society Fund Praha, jako expertka v Národní tematické síti – skupina C (sociální ekonomika) Iniciativy EQUAL, jako konzultantka projektů v oblasti sociální ekonomiky, jako hodnotitelka projektů Iniciativy EQUAL, Globálního grantu (NROS) a OPPA (Integrace postižených na trh práce), jako expertka projektu Podpora sociálního podnikání prostřednictvím rozvoje procedur veřejných zakázek, jako spoluřešitelka projektu Specifika financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty, jako hlavní řešitelka projektu Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání, jako vedoucí pracovní skupiny „Měření dopadů sociálního podnikání“ v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (MPSV)

V současnosti přednáší na Katedře sociální práce FF a na Katedře pastorační a sociální práce, ETF UK Praha.

PhDr. Olga Havránková

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Metody sociální práce.

Je absolventkou FF UK Praha, obor psychologie. Působila jako psychoterapeutka a arteterapeutka v PL Bohnice, adolescentní oddělení, jako psychoterapeutka v MPP Beroun, v RIAPS krizová intervence. Vede soukromou praxi zaměřenou na psychologické poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. V současné době působí jako odborný garant a lektor výcviků v Remedium Praha.

PhDr. Daniela Vodáčková

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Úvod do psychologie

Je absolventkou FF UK v Praze, obory: český jazyk, psychologie s pedagogickým zaměřením, psychologie. Působila jako krizový pracovník na Lince důvěry pro mládež, jako klinický psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (pracoviště zaměřené na psychosomatiku), jako klinický psycholog, krizový pracovník, psychoterapeut a vedoucí v RIAPS. Dále působí na Katedře klinické psychologie IPV, vede soukromou praxi zaměřenou na psychologické poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. Rovněž působí jako odborný garant výcviku Telefonická krizová intervence v Remedium Praha.

 

Kurz pro navazující magisterský program se v letošním roce nekoná.

Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy