Přípravné kurzy

Díky přípravnému kurzu získáte užitečné informace k přijímacímu řízení, získáte možnost seznámit se s pedagogy katedry a především s nimi probrat základní okruhy, na které je zaměřená samotná přijímací zkouška. Nabízíme kurz jak pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu tak pro uchazeče o studium navazujícího magisterského programu (viz níže).

Neváhejte a zvyšte své šance na přijetí.

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přípravný kurs je určený pro zájemce o studium bakalářského studijního oboru sociální práce na Katedře sociální práce FF UK

Termín kurzu: 10.3.2022 (čtrvtek)
Délka trvání kurzu: jeden den, celkem 9,5 hodiny  (9:00 – 18:30 hod.)
Formát kurzu: prezenční, případně online v závislosti na aktuální epidemické sitaci
Forma zakončení: certifikát katedry
Předpokládaný počet posluchačů: 25
Minimální počet posluchačů pro konání kurzu: 10
Získaná kvalifikace: žádná
Cena vzdělávacího programu: 1210,- Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: 15.2.2022

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

TÉMATA KURZU:

1. Stručný přehled hlavních teorií sociální práce

(Doc. PhDr. Oldřich Matoušek)
Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století.

Concise survey of Social Work theories

Lecture will deal with several principal theories are used in social work and other helping professions. The theories were proposed during 20. Century.

2. Úvod do metod sociální práce

(Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.)
Metody sociální práce jsou postupy směřující k sociální změně jednotlivce, skupiny nebo komunity v situaci jejich znevýhodnění nebo kolize s prostředím či se společností.
Introduction to Social Work Methods

Methods of social work practices are conducive to social change individuals, groups or communities in a situation of disadvantage or collision with the environment or with the company.

3. Sociologie v kontextu oboru sociální práce

(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.)
Středem pozornosti je sociální fungování jedinců a skupin ve společnosti. Bude poukázáno na sociologické teorie a výzkumy, které se staly stálou součástí a východiskem sociální práce, především pak v oblasti sociálních nerovností, marginalizace, sociální reprodukce a sociální změny.
Sociology in the context of social work

The focus is social functioning of individuals and groups in society.  It will be pointed atsociological theorie and research, which have become a permanent part of starting a social work, especially in the areas of social inequalities, marginalization, social reproduction and social change.

4. Úvod do psychologie

(PhDr. Olga Havránková, Ph.D.)
Znalost psychologie – vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.
Introduction to the psychology

The knowledge of psychology – developmental, psychology of personality, social psychology is the condition of social work. The subject brings possibilities, how connect teoretical knowledges with practical skills.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

9:00 – 11:00 – Sociologie v kontextu oboru sociální práce (PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.) 

11:10 – 13:10 – Úvod do psychologie (PhDr. Olga Havránková, Ph.D.) 

13:10 – 14:10 – pauza 

14:10 – 16:10 – Úvod do metod sociální práce (doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.) 

16:20 – 18:20 – Stručný přehled hlavních teorií sociální práce (doc. PhDr. Oldřich Matoušek)  

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přípravný kurs je určený pro zájemce o studium navazujícího magisterského studijního oboru sociální práce na Katedře sociální práce FF UK

Termín kurzu: 17.3.2022 (čtvrtek)
Délka trvání kurzu: jeden den, celkem 9,5 hodiny  (9:00 – 18:30 hod.)
Formát kurzu: prezenční, případně online v závislosti na aktuální epidemické sitaci
Forma zakončení: certifikát katedry
Předpokládaný počet posluchačů: 25
Minimální počet posluchačů pro konání kurzu: 10
Získaná kvalifikace: žádná
Cena vzdělávacího programu: 1210,- Kč včetně DPH
Uzávěrka přihlášek: 15.2.2022

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. Po uplynutí termínu pro uzávěrku přihlášek obdržíte pozvánku na přípravný kurs včetně údajů pro úhradu kursovného.

Případné dotazy buď e-mailem na výše uvedené adrese nebo telefonicky na 221 619 954.

TÉMATA KURZU:

1. Stručný přehled hlavních teorií sociální práce

(doc. PhDr. Oldřich Matoušek)
Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století.
Concise survey of Social Work theories

Lecture will deal with several principal theories are used in social work and other helping professions. The theories were proposed during 20. Century.

2. Přehled metod sociální práce

(doc. PaedDr. Tatiana Matulayvé, Ph.D.)

Jsou postupy vycházející z vědeckého poznání a zkušeností z praxe sociální práce, zaměřené na cílový subjekt, jeho aktuální situaci a vztahový kontext. Podporují jedince, skupiny či komunity ve směřování k jejich osobnímu blahu.
Overview of Methods of Social Work
Procedures are based on scientific knowledge and experience of social work practice, focusing on the target entity, its current situation and interpersonal context. They supports individuals, groups or communities that were heading to their personal well-being.

3. Komunitní práce a sociální podnikání 

(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.)
Součástí metod sociální práce je práce komunitní, k níž se v poslední dekádě připojil soubor postupů sociálního podnikání. Oba tematické okruhy spojuje snaha o vytváření kvalitního společenského prostředí pro různé skupiny obyvatelstva v lokalitách. V oboru sociální práce jde o hodnoty sociálního začleňování marginalizovaných skupin a podporu občanské participace na věcech veřejných.

Community work and social enterpreneurship.
Part of the methods of social work is the community work which has been complemented by a set of processes of social entrepreneurship in the last decade. Both topics joins the effort to create high-quality social environment for different population groups in the localities. In the field of social work, there is the emphasis on values related to the social inclusion of marginalized groups and those which promote citizen participation in public affairs.

4. Psychologie v kontextu oboru sociální práce

(PhDr. Olga Havránková, Ph.D.)
Znalost psychologie – vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.

Psychology in the context of social work
The knowledge of psychology – developmental, psychology of personality, social psychology is the condition of social work. The subject brings possibilities, how connect teoretical knowledges with practical skills

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

9:00 – 11:00 – Psychologie v kontextu oboru sociální práce (PhDr. Olga Havránková, Ph.D.) 

11:10 – 13:10 – Stručný přehled hlavních teorií sociální práce (doc. PhDr. Oldřich Matoušek) 

13:10 – 14:10 – pauza 

14:10 – 16:10 – Přehled metod sociální práce (doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.) 

16:20 – 18:20 – Komunitní práce a sociální podnikání (PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.) 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předměty Teorie sociální práce, Sociální práce s rodinou a Sociální služby.

Je absolventem FF UK Praha Jednooborová psychologie (doktorát 1971, atestace z klinické psychologie 1988). Působil jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria. V roce 1991 spolu s PhDr. J. Šiklovou založil katedru sociální práce FF UK, kterou vedl od roku 2000 do roku 2009. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. Je spoluzakladatelem neziskové organizace – Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA. Působí jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby. Je konzultantem a garantem programů s o.s. Člověk hledá člověka na projektech věnovaných ohroženým dětem a rodinám. Současný odborný zájem: Ohrožené děti, riziková mládež; rodina; duševní zdraví; dějiny, teorie a světonázorové základy sociální práce; systémy sociálních služeb.

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Úvod do sociologie.

Je absolventkou FF UK Praha, obor filozofie, postgraduálního studia na London University. Působila v Ústavu pro výzkum kultury, v Prognostickém ústavu ČSAV, na Katedře sociologie Central European University Praha, v Nadaci Open Society Fund Praha, jako expertka v Národní tematické síti – skupina C (sociální ekonomika) Iniciativy EQUAL, jako konzultantka projektů v oblasti sociální ekonomiky, jako hodnotitelka projektů Iniciativy EQUAL, Globálního grantu (NROS) a OPPA (Integrace postižených na trh práce), jako expertka projektu Podpora sociálního podnikání prostřednictvím rozvoje procedur veřejných zakázek, jako spoluřešitelka projektu Specifika financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty, jako hlavní řešitelka projektu Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání, jako vedoucí pracovní skupiny „Měření dopadů sociálního podnikání“ v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (MPSV)

V současnosti přednáší na Katedře sociální práce FF a na Katedře pastorační a sociální práce, ETF UK Praha.

PhDr. Olga Havránková, Ph.D.

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Metody sociální práce.

Je absolventkou FF UK Praha, obor psychologie. Působila jako psychoterapeutka a arteterapeutka v PL Bohnice, adolescentní oddělení, jako psychoterapeutka v MPP Beroun, v RIAPS krizová intervence. Vede soukromou praxi zaměřenou na psychologické poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. V současné době působí jako odborný garant a lektor výcviků v Remedium Praha.

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Dobrovolnictví v sociální práci.

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Mateje Bela v Báňské Bystrici, obor sociální pedagogika a doktorského studia na FF Univerzity Komenského v Bratislavě, obor andragogika. Více než 20 let na univerzitách na Slovensku, Polsku i v České republice.

Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se věnuje participativní sociální práci – speciálně dobrovolnictví, profesionalizaci sociální práce a vzdělávání sociálních pracovníků.

Iniciovala nebo spolupracovala při vzniku několika komunitních dobrovolnických center na Slovensku (Banská Bystrica, Prešov, Bratislava, Košice) a Dobrovolnického centra Univerzity Palackého.

Již více než 10 let usiluje o rozvoj sociální práce ve školství na Slovensku i v České republice. V České republice iniciovala nejenom první výzkumnou kvantitativní studii zaměřenou na identifikaci potřebnosti sociálního pracovníka na základních školách, ale zapojila se i do národních, regionálních a lokálních projektů zaměřených na inovace služeb pro rodinu.

Od roku 2016 je předsedkyní Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR.

V současnosti přednáší na Katedře sociální práce FF a na Katedře křesťanské sociální práce, CMTF Univerzity Palackého v Olomouci

Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy